b23

B23

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA VISINA PREMAŠUJE ODREĐENU VISINU označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje određenu visinu označenu na znaku.