b10

B10

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari.